دردسر های شیرین

 

بی سبب

 تو                                                                                                                                 تو  

نيستی

 

تو اينجا کنار من نيستی ...

 

و باران بی خود و بی جا می بارد ...

 

آخر زير اين باران من و تو در کنار هم که خيس نخواهيم شد...

 

 اين چشمه بی خود می جوشد شفاف..

 

آخر کنارش من و تو که برای تماشای زرد آلوها نخواهيم نشست..

 

بی خود و بی جهت دراز می شوند اين راه ها ..

 

آخر من و تو که دست در دست هم در اين راه ها قدم نخواهيم زد ..

 

دلتنگی ها و هجرانی هم بی خودند ..

 

در اين دوری و ديری

 

با هم که نخواهيم بود..

 

با هم که گريه نخواهيم کرد..

 

بی خود است گفتن دوستت دارم ...

 

بی خود زندگی می کنم

 

آخر اين زندگی را که بين هم قسمت نخواهيم کرد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٤ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast