دردسر های شیرین

برنده و بازنده

برنده همیشه بخشی از پاسخ است‎؛ بازنده همیشه بخشی از مشکل است‎. برنده همیشه برنامه‎ای‎ دارد؛ بازنده همیشه عذر و بهانه‎ای دارد. برنده همیشه می‎گوید بگذار کمکت کنم‎، بازنده همیشه‎ می‎گوید از دست من کاری بر نمی‎آید. برنده همیشه برای هر مشکلی راه‎حلی دارد؛ بازنده همیشه‎ مشکلی برای راه‎حل دارد. برنده همیشه در کنار تله‎ای‎، برگ سبزی می‎بیند، بازنده همیشه در کنار هر برگ سبزی‎، دو یا سه تله می‎بیند. برنده همیشه می‎گوید ممکن است دشوار باشد، ولی غیرممکن‎ نیست‎؛ بازنده همیشه می‎گوید ممکن است امکان‎پذیر باشد، ولی خیلی دشوار است‎.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۸ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast