دردسر های شیرین

خرت و پرت 2

صداقت یکی از اصلی ترین اصول زندگی است، و سعی می کنم در برخورد با هر انسان، شیء یا موقعیت، با خودم صادق باشم، صادقانه افکار و احساساتم را برای دیگران بیان کنم، هیچوقت دروغ نگویم و کسی را فریب ندهم.
باور
دارم که در زندگی باید حساس بود. و در هر موقعیتی و در برخورد با هر کس سعی می کنم طوری رفتار کنم که دوست دارم با من رفتار کنند.


نتیجه : مثل آینه باشید.پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast