دردسر های شیرین

خرت و پرت 1

مــن، نتیجه ی مستقیم یا غیر مستقیم انتخابهای خـودم بوده است. من متوجه شده ام که خـودم خـــالق زنــدگی خودم هستم. و این من هستم که هر روز انتخــاب میکنم که شرایط کنونی خود و رابطه هایم را همانطور که هستند، قبول کنم، یا برای تغییر آن دست به تلاش بزنم.

نتیجه : پس هر اتفاقی در زندگی خودمان نتیجه کارهای خودمان است جز عشق که یک نیروی فوق بشری است.پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast