دردسر های شیرین

بی کلام

فرشته ای از سنگ پرسید ؟چرا مانند خاک از خدا نمی خواهی که از تو

انسان بسازد؟سنگ تبسمی کرد وگفت هنوز آنقدر سخت نشدم که

مستحق چینین خواسته ای باشم

 


پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦ - m&n

اسم دختر اسم پسر Tehran Forecast